آسیاب IKA مدل MF 10-2 basic

آسیاب قابل کنترل، 3000 تا 6500 دور 5کیلوگرمی، مخزن استیل

متعلقات (باید به صورت جداگانه خریداری شود):
MF 0/25 : تیغه آسیاب MF10
MF 0/5 : تیغه آسیاب MF10
MF 1 : تیغه آسیاب MF10
MF 2 : تیغه آسیاب MF10
MF 3 : تیغه آسیاب MF10
ساخت کمپانی IKA آلمان